Nové náměstí 1431/20
Praha 10 Uhříněves
10400
tel.: 267712366
fax: 267711219
urohavel@seznam.cz
Léčba ženské inkontinence
MUDr. Richard Havel, specialista v oblasti urogynekologie.

čti více

Novinky

Inkontinence moče

Co to znamená?

Močová inkontinence je definována jako bezděčný mimovolní odchod moči. Nic příjemného. Málokdo vypráví o takových problémech lidem na potkání. Důsledkem určité choulostivosti takových zdravotních obtíží je proto i časté otálení s návštěvou lékaře. Vyšetření i léčba může být přitom poměrně nenáročná a krátká. 

Pokud trpíte močovou inkontinencí, máte porušenou schopnost řízeného vyprazdňování močového měchýře. Ztrácíte schopnost zabránit odchodu moče, i když se ji snažíte v měchýři udržet. Jakmile pocítíte potřebu močit, Vaše tělo vysílá do močového měchýře signál k uvolnění. Moč se vylučuje po uvolnění svěrače močové trubice a stažení svalů močového měchýře. Porucha tohoto mechanismu je spojena s inkontinencí.

Čím je inkontinence způsobena

Příčinou močové inkontinence je nejčastěji porucha funkce svěračů – svalů bránících samovolnému odtékání moče z močového měchýře. V průběhu života výkonnost svěračů postupně klesá. I když neschopnost udržet moč není normální součástí stárnutí, postihuje nemoc častěji starší osoby.

V každém věku a u každého pohlaví má močová  inkontinence jinou nejčastější příčinu. U dětí je pomočování způsobeno nejčastěji nezralostí nervového systému, který neumí složitý proces močení závislý na vůli ještě zcela suverénně ovládat. Mnoho lidí se domnívá, že je u dítěte každé pomočování důsledkem špatné výchovy. To je omyl.

Enuréza (noční pomočování) není u dětí před desátým rokem věku ničím výjimečným. Výskyt pomočování je častý dokonce i v dospívání. Lékařské studie uveřejněné ve Spojených státech odhadují procento dětí trpících nočním pomočováním na 10 % až 20 % ve věku 6 let a  2 % až 6 % ve věku 15 let.

U mladých zdravých žen je nejčastější poruchou postihující močový měchýř tzv. stresová inkontinence. Dochází k ní při mechanickém tlaku na stěnu měchýře V důsledku prudkého zvýšení tlaku dochází k úniku moče přes oslabený svěrač močové trubice. Za normální okolností působí  svěrač jako ventil, který měchýř zespoda uzavírá. Ke zvýšení tlaku na  měchýř dochází i při tak banálních každodenních situacích jako je smích, kašel nebo kýchání.

Množství moči, která takto uniká, se pohybuje od několika kapek až k proudu moči. Častější je tato porucha u žen provozujících fyzicky náročnější sporty. Odhaduje se, že dokonce až polovina mladých žen trpí příležitostnou stresovou inkontinenci. Při prvním těhotenství má stresovou inkontinenci dokonce více než polovina žen a v průběhu dalšího těhotenství ji pozorují až čtyři z pěti žen.

Početně nejvýznamnější skupinou postiženou inkontinencí jsou starší ženy. U žen starších 65 let se její výskyt odhaduje na 12 až 14 %. Příčina není jednotná. Na mimovolním odchodu moče se podílí více faktorů. Nejvýznamnější je patrně přirozené ochabnutí svalstva, které již není schopno krátkou močovou trubici dostatečně pevně uzavřít.
U starších mužů patří k hlavním příčinám inkontinence zvětšená prostata. S udržením moči má problémy zhruba desetina mužů starších 65 let.  Nejčastěji se jedná o tzv. zbytnění prostaty, které působí pestrou a charakteristickou směsicí obtíží spojených s močením. Močovou inkontinenci vyvolávají zpravidla až pokročilejší stádia této nemoci. 

Schopnost řízeného vyprazdňování může být poškozena i četnými neurologickými chorobami. Jednou z nejčastějších neurologických příčin je tzv. roztroušená skleróza. Poruchami vyprazdňování močového měchýře trpí dokonce většina těchto nemocných.

Další příčinou inkontinence může být mozková obrna, úrazy páteře spojené s poraněním míchy a jiné neurologické choroby. Někdy je vlastní příčinu stanovit nepodaří, ani zde však není medicína bezradná a dokáže většinou účinně pomoci.

Jak se inkontinence projevuje

Příznaky inkontinence je možno pro zjednodušení rozdělit do dvou základních skupin - na obstrukční a iritační. K obstrukčním příznakům patří opožděný začátek močení, odkapávání moči, přerušovaný proud moči, slabý proud moči a pocit nedostatečného vyprázdnění. Iritační příznaky zahrnují močení v noci, nutkavé močení, časté močení a bolesti při močení. Vždy se jedná o samovolný a nechtěný odtok moče, byť by to bylo jen pár kapek.

Z hlediska průběhu má inkontinence dvě hlavní formy. Močové inkontinence mohou být akutní (tj. náhlé a krátkodobé) nebo chronické (tj. dlouhodobé). Akutní inkontinence je ve většině případů příznakem jiné nemoci (např. zánětu močových cest). Může být způsobena i vedlejšími účinky léků jako jsou například diuretika (močopudné látky) nebo sedativa (zklidňujících léky). Léčba této inkontinence spočívá v odstranění základní příčiny.

Chronická inkontinence se dělí do dalších skupin. Nejznámější jsou dvě první. Možná jste již s těmito názvy setkali. Jsou to - stresová a urgentní (nutkavá) inkontinence. Oba typy se mohou vzájemně kombinovat. Rozlišení těchto typů je důležité jak z hlediska další prognózy, tak i vlastní léčby.

Stresová inkontinence je spojena s mimovolním pomočováním při náhlém zvýšení tlaku v břiše. Objem moči se pohybuje od několika kapek až k odtoku značného množství moče. K pomočení obvykle dojde při zakašlání, kýchnutí, smíchu (odtud i rčení – Počurala se smíchy) nebo náhlém zvednutí těžkého předmětu. 

Urgentní (nutkavá) inkontinence je neschopnost ovládnout měchýř dostaví-li se nucení močit.  Postižená osoba nestihne doběhnout na nejbližší toaletu. Tato inkontinence je zpravidla spojena s odtokem většího množství moče. Příčinou těchto obtíží může být zvětšená prostata, úraz míchy, roztroušená skleróza nebo jiné neurologické postižení.
 
K inkontinenci moče může docházet i v důsledku přeplněného močového měchýře. Nejčastějším projevem je trvalé odkapávání moče. Příčinou je nejčastěji zbytnělá prostata, roztroušená skleróza nebo cukrovka.

Jak z trapné situace

Mimovolný odtok moči v dospělosti je pro mnohé z nás nepříjemným překvapením. Neschopnost spolehlivě ovládat základní tělesné funkce nám může připadat ponižující a stává se tak velmi intimním problémem. Mnohé ženy řeší v první fázi obtíže menstruačními vložkami. Mají většinou vysledováno, kterým situacím předcházet. Vyhýbají se kašli, smíchu, prudkým pohybům, zvedání těžších předmětů.

Jistě lze tímto způsobem zabránit ojedinělým trapasům, v žádném případě se však nedá takto řešit   problém dlouhodobě. Pokud obtíže trvají a obtěžují, měli by být konzultovány s lékařem.

Jak může pomoci lékař

I když Vás může močová inkontinence uvádět do rozpaků, je třeba o ní informovat včas informovat svého lékaře. Mohlo by se jednat o příznak jiné nemoci, jejíž zanedbání způsobí problémy daleko větší. Úspěch léčby závisí zejména na příčině inkontinence. Léčení, které je účinné u jednoho pacienta, nemusí být stejně účinné u jiného. Lékař se Vás nejdříve podrobně vyptá na vznik, trvání a charakter obtíží. Na základě popisu obtíží je možné určit přesný charakter inkontinence.

Vlastní vyšetření spočívá v prohlédnutí břicha, pánve a konečníku a pečlivém neurologickém vyšetření. U žen by mělo být provedeno základní gynekologické vyšetření. Při inkontinenci se většinou provádí i vyšetření konečníku k posouzení dostatečnosti svěrače. U mužů je tímto způsobem vyšetřena prostata. Muž se změnami prostaty bývá odeslán k odbornému urologickému vyšetření.

Dalším vyšetřením je ultrazvuk. Umožňuje prohlédnutí základních poměrů v pánvi – močový měchýř, prostatu, dělohu, močovody a ledviny. Může být zjištěna tzv. retence moče v močovém měchýři, tj. množství, které zůstává v měchýři bezprostředně po vymočení. Pokud je toto množství větší, je nutná další léčba.

Před vlastní léčbou je důležité vyloučení přítomnosti močové infekce. Pokud je močová infekce přítomna, musí se léčit. Často se totiž stává, že po vyléčení zmizí i problémy s mimovolním únikem moče.

Vyšetřené nazývané uroflowmetrie zjišťuje rychlost průtoku moče močovou trubicí. Umožňuje posoudit přítomnost překážky ve výtokové části měchýře nebo sníženou schopnost vyprazdňovaní. Uroflowmetrie se provádí při podezření na zbytnění prostaty nebo zúžení močové trubice. Jediné co při něm musíte podstoupit, je klidně se vymočit do předem určeného místa.

K posouzení zdatnosti svalů pánevního dna Vám může lékař předepsat tzv. EMG vyšetření. Jedná se o tzv. elektromyografii. Měří se při ní elektrická aktivita svalů pánevního dna v průběhu močení. Přístroj tyto hodnoty snímá pomocí malých jehliček zavedených do oblasti hráze po způsobu akupunktury.

Pokud je pomocí těchto a dalších vyšetření zjištěna příčina inkontinence, může být zahájena odpovídající léčba. Jednotlivé typy zahrnují široké spektrum léčebných zákroků. Mohou se týkat jednoduchých poučení od nácviku posilování svalů pánevního dna, až po větší operační zákroky. Každá metoda má své přesné místo. Způsob léčby závisí na volbě lékaře a souhlasu pacienta.

Co neovlivníte

Mimovolní odchod moče může být nepříjemnou komplikací po některých operacích předstojné žlázy. Týká se to především rozsáhlých výkonů prováděných pro rakovinu prostaty. Inkontinence může být i natolik vážná, že je nutné zavést trvale močovou cévku. Tyto případy nejsou naštěstí příliš časté a většinou je jim možné předejít pravidelnými lékařskými prohlídkami.

Co můžete udělat sami

Jednou z možností, jak přesně určit počet a průběh příhod úniku moči je vedení tzv. mikčního diáře. Psaní tohoto diáře je poměrně jednoduché, přitom může lékaři významně pomoci v odhalení příčiny i volbě vhodné léčebné strategie. Mikční diář může ukázat i míru léčebného efektu.

Vedení diáře spočívá v pravidelném zapisování denního příjmu tekutin, frekvenci močení a množství vymočených porcí, případně situace, kdy došlo k nechtěnému úniku moče. Přijímané tekutiny by neměly obsahovat kofein nebo alkohol, což jsou látky, které dráždí močový měchýř a mohou tedy inkontinenci zhoršovat.

Hrozí Vám vznik inkontinence

U žen i mužů představuje hlavní riziko pro vznik močové inkontinence věk. S přibývajícími lety roste riziko onemocnění mužské prostaty i porucha svěračů močové trubice. Obě tyto změny mohou vést k poruchám vyprazdňování močového měchýře a jak se ukazuje, jsou to také příčiny nejčastější.

Časté otázky

Může inkontinence vymizet spontánně?
Ano. Především inkontinence, která vznikla v souvislosti s jiným onemocněním (např. infekcí močových cest) zpravidla odeznívá spolu se základním onemocněním. Také inkontinence známá jako enuréza tedy noční pomočování mizí obvykle bez cizí pomoci do desátého roku života a nevyžaduje proto většinou zvláštní péči.

Stává se mi, že se při smíchu občas trochu pomočím. Mám se přestat smát?
Patrně se u Vás jedná o tzv. stresovou inkontinenci vyvolanou náhlým zvýšením tlaku v dutině břišní. Mimovolní únik moče vyvolává nejen smích, ale i kašel, kýchání, skákání. Jistě není možné a ani žádoucí předcházet inkontinenci moče zákazem všech těchto činností. Spíše než prevence je zde na místě vhodná léčba, se kterou Vám jistě nejlépe poradí Váš lékař. 

Může se inkontinence moče zhoršovat?
U většiny typů inkontinence moče dochází časem ke zhoršení. Důležitá je proto včasná odborná pomoc. Přestože jsou tyto problémy pro mnohé z Vás poněkud choulostivé, neostýchejte se a návštěvu lékaře zbytečně neoddalujte. Toto onemocnění není nijak výjimečné, existuje mnoho způsobů, jak od obtíží účinně pomoci. 

Dá se inkontinence moče nějak operovat?
Pro častý typ močové inkontinence u starších žen se již několik let s úspěchem používá poměrně jednoduchá operační metoda. Zavádí se při ní speciální tzv. TVT páska za stydkou kost. Na pásku se zavěsí močová trubice a zvýší se tak tlak, který musí močový měchýř při vyprazdňování překonávat. Výkon je nenáročný a dokázal již pomoci mnoha ženám.

Může být projevem inkontinence i krev v moči?
Krev v moči je vždy varovným příznakem, který musí být dále odborně vyšetřen. V žádném případě to není obvyklý jev spojený s močovou inkontinencí. Tento příznak je důsledkem jiných, často závažných onemocnění, lékařské vyšetření je nezbytné.
 
Jak dlouho obvykle trvá léčba inkontinence?
Délka léčby závisí na mnoha faktorech. Rozhoduje typ inkontinence, celkový zdravotní stav pacienta i jeho spolupráce s lékařem. Vyjmenovat všechny možnosti by byl asi úkol přesahující obvyklý rámec textu. Konkrétní prognózu je nejvhodnější konzultovat se svým lékařem. 

Může se inkontinence vyskytnout i po operaci prostaty?
Operace předstojné žlázy vykonávané pro tzv. zbytnění prostaty nejsou většinou s touto komplikací spojeny. Častěji se mohou obtíže s udržením moče vyskytnou pro radikálních výkonech odstraňující prostatu pro zjištěný nádor.

V dětství jsem dlouho trpěla nočním pomočením. Hrozí mi tyto problémy i ve stáří?
Souvislost mezi enurézou v dětství, pokud tato spontánně ustoupila, a inkontinencí ve stáří není známa. V pozdějším věku se může inkontinence vyskytnout ovšem i nezávisle na předchozích potížích v dětství.

Archív

Pondělí: 8 - 15
Úterý:operační den
Středa:8 - 15
Čtvrtek:8 - 15
Pátek:8 - 12 - nepravidelný klinický den